ประวัติความเป็นมา

เริ่มธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกโดย คุณวิพัฒน์ เทียมชีวะศิลป์ [ประธานบริษัทฯ] โดยใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาการพลาสติก บนพื้นที่ 80 ตารางวา และมีเครื่องจักรเพียง 5 เครื่อง จากนั้น ในปี พ.ศ.2520 ได้ขยายกิจการมาตั้งโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ 5 ไร่ ณ เขตบางบอน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น หจก.ธาราพงษ์พลาสติก จำกัด โดยได้เริ่มใช้ตราสัญลักษณ์ ปิคนิคแวร์ (PICNIC WARE) และได้ขยายเครื่องจักรเป็น 24 เครื่องในเวลาต่อมา ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล คุณวิพัฒน์จึงได้ย้ายฐานการผลิตอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 มาที่ อ.บางซ้าย จ.อยุธยา และได้ขยายกำลังการผลิตต่อเนื่องทุกๆปี

ปัจจุบัน บ.ปิคนิคพลาสฯ มีพนักงาน > 700  อัตรา และเครื่องจักร > 100 เครื่อง ผ่านมาตราฐานอุตสาหกรรมสากลมาอย่างต่อเนื่อง ด้านการตลาดมีการขยายหมวดหมู่ธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง